Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Atgal į veiklų sąrašą

29. Detergentų (indų ploviklio) poveikio mažosios plūdenos dauginimuisi tyrimas

 Veiklos aprašas Atsisiųsti
 Aprašo priedas Atsisiųsti
 Mokinio veiklos lapas Atsisiųsti
 Medžiaga matematikai Atsisiųsti
 Medžiaga informacinėms technologijoms Atsisiųsti

Klasė, dalykas 7–8 klasės, biologija.
Numatoma veiklos trukmė Apytiksliai 80 minučių (po 1 pamoką per savaitę, jeigu tyrimui pasiruošiama iš anksto).
Ugdomi mokinių gebėjimai pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Gamta ir žmogus. 4.2. Apibūdinti pagrindinius biologinius gamtinių populiacijų dydį reguliuojančius veiksnius. 4.3. Paaiškinti šiltnamio efekto, rūgščiojo lietaus ir vandens taršos poveikį organizmams. Tyrinėti aplinkos būklę, prisidėti prie jos išsaugojimo.
Mokinių pasiekimai pagal Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms 8.2.2.2. Paaiškina gėlojo vandens ekosistemų gyvybingumą lemiančių veiksnių visumą, jų tarpusavio ryšius. Moka atpažinti gyvybingas ir pažeistas natūralias gėlojo vandens ekosistemas <...>. 8.3.1.1. Paaiškina gyvųjų organizmų būdingus požymius; skiria karalystes, remdamiesi organizmų sandara <...>; atpažįsta ir apibūdina gyvuosius organizmus artimojoje aplinkoje. 8.3.1.3. Paaiškina natūralias ir nuo žmogaus veiklos priklausančias ekosistemos kaitos priežastis, pagrindžia aplinkai palankios elgsenos principus ir pateikia pavyzdžių, aptaria ir įvertina savo ir (ar) savo šeimos elgesio gamtoje įpročius ir galimas pasekmes.
Probleminė situacija ir veiklos klausimas Dėl žmogaus veiklos gėlo vandens telkiniuose susikaupia organinių medžiagų, kurios turi įvairų poveikį vandens organizmams. Kas gali nutikti vandens telkiniui, jei jame turistai žygio metu išplaus indus naudodami indų ploviklį?
Mokytojo veiklos siekiniai 1. Naudojantis Plūdenų ir maurių rūšių atpažinimo raktu išmokyti atskirti mažąją plūdeną nuo kitų plūdenos rūšių ir nuo daugiašaknės maurės. 2. Plūdenos pavyzdžiu paaiškinti vandens kokybės bioindikatorių vaidmenį nustatant vandens taršą; pagal organizmo išvaizdos pokyčius atpažinti toksišką (nuodingą) cheminių medžiagų poveikį.
Veiklos priemonės Lupa*, Petri lėkštelės*, indai vandeniui, preparavimo įrankių rinkinys*, Pastero pipetės*, detergentas (indų ploviklis), plūdenos ir maurės mėginiai iš tvenkinio.